Our online store is closed for purchases.

If you wish to make a purchase, please go to Amazon or your local stockist who you will find on the Google map on our product pages.

Privacybeleid

Achtergrond

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Slendier (ABN: 73 617 954 855) en zullen in dit Privacybeleid worden aangeduid als ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met het privacybeleid van deze website (slendier.com), dat op deze websitepagina uiteen wordt gezet. Het privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt via je gebruik van de website en andere communicatiekanalen, zoals sociale media en nieuwsbrieven.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en andere communicatiekanalen. Wij doen geen uitspraken over websites van derden die eventueel aan de website gekoppeld zijn.

Wij erkennen het belang van de bescherming van de privacy van informatie die wordt verzameld over bezoekers van onze website en communicatiekanalen, in het bijzonder informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd (‘persoonlijke informatie’). Dit privacybeleid regelt de manier waarop je persoonlijke informatie, verkregen via de website, zal worden behandeld. je vindt er ook informatie over de manier waarop je toegang kunt vragen tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren en hoe je deze kunt corrigeren of een klacht kunt indienen over een vermoedelijke inbreuk op de privacy.

Wij zijn verplicht ons te houden aan de Australische privacyprincipes (APP’s) in de Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act). De APP’s regelen de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

In bepaalde omstandigheden zijn wij ook verplicht ons te houden aan meer specifieke privacywetgevingen, zoals de toepasselijke privacywetgeving op het gebied van gezondheid in de staten en territoria, de Spam Act 2003 (Cth) en het Do Not Call Register Act 2006 (Cth).

Dit privacybeleid dient regelmatig te worden bekeken, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij verwelkomen je commentaar en feedback.

 

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie over bezoekers van onze site wordt alleen verzameld wanneer deze bewust en vrijwillig wordt verstrekt.

Het soort persoonlijke informatie dat wij over je verzamelen en bewaren, hangt af van het soort zaken dat je met ons doet. Indien wij met je moeten communiceren, kunnen wij je e-mail-, woon-, postadres en telefoonnummers verzamelen. Om ons te helpen onze diensten te verbeteren kunnen wij je antwoorden op enquêtes en details over hoe, wanneer en waarom je onze diensten gebruikt verzamelen.

Als je bij ons solliciteert naar een baan, verzamelen wij de informatie die je in je sollicitatie vermeldt.

Het is onze bedoeling dat dit beleid je persoonlijke informatie beschermt tegen behandeling op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving in Australië.

 

Informatiegebruik

Persoonlijke informatie die bezoekers aan onze site verstrekken wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt of voor andere secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel, tenzij wij in dit privacybeleid of op het moment van de verzameling andere doeleinden bekendmaken. Kopieën van correspondentie die vanaf de website wordt verzonden en die persoonlijke informatie kan bevatten, worden uitsluitend voor archiverings- en backup-doeleinden als archief bewaard.

De belangrijkste doeleinden waarvoor wij persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken, zijn:

  • Om je te identificeren en je identiteit te verifiëren;
  • Om met je te communiceren over onze diensten;
  • Om je onze producten en diensten aan te bieden.

 

Directe marketing

Wanneer wij je uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming hebben, of wanneer de wet ons dat anderszins toestaat, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je informatie toe te zenden over de diensten die wij aanbieden, alsmede andere informatie. Wij kunnen deze informatie per post, e-mail, SMS en telefoon verzenden.

 

Uitschrijven

Je kunt er op elk moment voor kiezen om deze communicatie niet meer te ontvangen via de volgende manieren:

  • Als je een online account hebt via onze website, kun je je communicatievoorkeuren bijwerken door in te loggen op je account en de instructies op onze website te volgen;
  • Neem contact met ons op en vertel het ons;
  • Gebruik de afmeldingsfaciliteit die wij in onze commerciële elektronische berichten opnemen (d.w.z. e-mail of SMS) om af te zien van het ontvangen van deze berichten.

 

Openbaarmaking

Behalve wanneer je toestemming hebt gegeven of wanneer de openbaarmaking noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de informatie werd verstrekt, kan persoonlijke informatie in speciale situaties openbaar worden gemaakt wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat dit noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die onze rechten of eigendommen schaadt, schade toebrengt of zich (opzettelijk of onopzettelijk) bemoeit met onze rechten, gebruikers, of iemand anders die door dergelijke activiteiten zou kunnen worden geschaad. Ook kunnen wij persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Wij kunnen derden inschakelen om je namens ons goederen of diensten te leveren. In die omstandigheid kunnen wij jouw persoonsgegevens aan die derden bekendmaken om aan je verzoek om goederen of diensten te voldoen.

 

Beveiliging

Wij streven ernaar de veiligheid, integriteit en privacy van persoonlijke informatie die aan onze sites wordt verstrekt te waarborgen, en wij herzien en actualiseren onze veiligheidsmaatregelen in het licht van de huidige technologieën. Helaas kan geen enkele datatransmissie via het internet als volledig veilig worden gegarandeerd.

Wij zullen echter alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de persoonlijke informatie die je aan ons of via onze online-producten en -diensten doorgeeft, te beschermen. Zodra wij je gegevens hebben ontvangen, zullen wij alles in het werk stellen om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen.

Bovendien zijn onze werknemers en de contractanten die diensten verlenen in verband met onze informatiesystemen, verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, te eerbiedigen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die voortvloeien uit een ongeoorloofde toegang tot je persoonlijke informatie.

De maatregelen die wij nemen om de persoonlijke informatie waarover wij beschikken te beveiligen, omvatten ICT-beveiliging (zoals encryptie, firewalls, antivirussoftware en bescherming van login en wachtwoord), beveiligde toegang tot kantoren, beveiliging van personeel en opleiding en werkplekbeleid.

 

Betalingsveiligheid

Wij verwerken betalingen met behulp van EFTPOS en online technologieën. Alle transacties die door ons worden verwerkt, voldoen aan de veiligheidsnormen van de sector om ervoor te zorgen dat betalingsgegevens beschermd zijn.

 

Websiteveiligheid

Hoewel wij ernaar streven de persoonlijke informatie en privacy van gebruikers van onze website te beschermen, kunnen wij de veiligheid van informatie die je online vrijgeeft niet garanderen en je stelt die informatie op eigen risico beschikbaar. Indien je bezorgd bent over het verzenden van je informatie via het internet kun je telefonisch of per post contact met ons opnemen (zie punt 10 hieronder).

Je kunt ook helpen de privacy van je persoonlijke gegevens te beschermen door de vertrouwelijkheid van je account (inclusief je wachtwoord) te handhaven, en door ervoor te zorgen dat je uitlogt van je account op onze website wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Daarnaast verzoeken wij je ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele inbreuken op de beveiliging.

 

Grensoverschrijdende openbaarmaking van persoonsgegevens

Het is ons huidige beleid om geen persoonlijke informatie door te geven aan derden in het buitenland.

Indien wij ons beleid in de toekomst wijzigen, zullen wij voldoen aan de vereisten van de Privacy Act die van toepassing zijn op grensoverschrijdende openbaarmakingen van persoonlijke informatie en zal dit privacybeleid dienovereenkomstig worden aangepast.

 

Informatie over bezoek

Wij kunnen je serveradres, de datum, het tijdstip, de duur van je bezoek, de zoektermen die je gebruikt, de pagina’s die je hebt bekeken, de documenten die je hebt gedownload en het type apparaat, browser en besturingssysteem dat je hebt gebruikt, vastleggen.

 

Cookies

Cookies zijn gegevens die een website op de harde schijf van een individu plaatst om gegevens bij te houden. Cookies, die een industrienorm zijn en door de meeste websites worden gebruikt, ook door ons, kunnen de toegang tot en het gebruik van een site voor de gebruiker vergemakkelijken. Zij stellen ons in staat de website aan je behoeften aan te passen. Als je niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, kun je in de meeste browsers via een eenvoudige procedure de cookie-functie weigeren of accepteren. Maar je dient er wel rekening mee te houden dat cookies noodzakelijk kunnen zijn om bepaalde functies van onze on-line diensten te kunnen aanbieden.

 

Informatietoegang

Wij zullen trachten alle redelijke stappen te ondernemen om de informatie die wij over je hebben, veilig te stellen en om deze informatie nauwkeurig en up-to-date te houden. Indien je op enig moment ontdekt dat de informatie die over je wordt bewaard onjuist is kun je contact met ons opnemen om de informatie te laten corrigeren.

Bovendien zijn onze werknemers en de contractanten die diensten verlenen in verband met onze informatiesystemen, verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, te eerbiedigen.

 

Koppelingen naar andere sites

Wij bieden links aan naar websites buiten onze websites, evenals naar websites van derden. Deze gelinkte sites staan niet onder onze controle en wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gedrag van bedrijven die gelinkt zijn aan onze website. Alvorens je persoonsgegevens op een andere website bekend te maken raden wij je aan de voorwaarden voor het gebruik van die website en zijn privacyverklaring te bestuderen.

 

Problemen of vragen

Indien wij kennis krijgen van aanhoudende bezorgdheid of problemen met onze websites, zullen wij deze kwesties ernstig nemen en ons best doen om deze problemen op te lossen.

Indien je nog vragen hebt in verband met ons privacybeleid, of indien je een probleem of klacht hebt, gelieve ons te contacteren.

Voor meer informatie over privacykwesties in Australië en de bescherming van je privacy kun je terecht op de website van de Australische Federal Privacy Commissioner (www.privacy.gov.au).

 

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De huidige versie zal op onze website worden geplaatst en een kopie kan worden verkregen bij onze privacy-medewerker op info@dlitefood.com.au